Algemene voorwaarden

AANVAARDING EN TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN

De geleverde goederen en de gepresteerde diensten worden respectievelijk enkel verkocht, verhuurd of geleverd onder aanvaarding door de klant van onze algemene voorwaarden, zoals hieronder vermeld. Ondertekenen van een bestelbon of een opdrachtbrief, het plaatsen van een bestelling (per brief, per fax, per e-mail en zelfs telefonisch) betekent noodzakelijkerwijze de aanvaarding van onze algemene voorwaarden. Op alle tussen LHM-instrumentation BV en de klant gesloten overeenkomsten zijn enkel deze algemene voorwaarden van toepassing, met uitsluiting van alle andere. Andere
afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien dit uitdrukkelijk en schriftelijk werd bevestigd door LHM-instrumentation BVBA.

PRIJSOFFERTES

De prijsoffertes zijn gebaseerd op de thans geldende waarden bij het sluiten van het contract. Indien de lonen, materialen of andere kosten wijzigingen ondergaan ten gevolge van schommelingen, dewelke niet zijn toe te schrijven aan LHM-instrumentation BV, behoudt zij. zich het recht de prijzen op evenredige wijze aan te passen. Alle offertes zijn opgesteld voor een normale uitvoering. Speciale vereisten moeten vooraf schriftelijk door de klant worden meegedeeld. Latere meegedeelde vereisten kunnen bij de afrekening aanleiding geven tot een prijsverhoging t.o.v. de offerteprijs. De prijsofferte geldt enkel voor de opdracht vermeld in de offerte. Alle taksen, heffingen van welke aard ook en B.T.W. zijn ten laste van de klant.

BESTELLINGEN

Ingeval LHM-instrumentation BV na bevestiging van de opdracht en vóór de aflevering omstandigheden verneemt waardoor de afspraken niet meer voldoende verzekerd zijn, dan heeft LHMinstrumentation BVBA het recht vooruitbetaling of borgstelling te vorderen, desgevallend de overeenkomst op te zeggen zonder enig recht van schadevergoeding vanwege de klant.

ANNULATIE

In elk geval van annulatie is de klant gehouden een forfaitaire schadevergoeding te betalen ten belope van 10% van de waarde van het contract, met een minimum van €100,00 en dit zonder uitdrukkelijk voorbehoud van de mogelijkheid een hogere schade te eisen. Een consument kan de overeenkomst kosteloos annuleren indien deze binnen de acht werkdagen een aangetekend schrijven verstuurd naar het maatschappelijk adres van LHM instrumentation BV. Bij gebreke aan een tijdige annulatie is de consument verplicht een forfaitaire schadevergoeding te betalen ten belope van 10 % van de waarde van het contract, met een minimum van €100,00 De klant is eveneens verplicht om de reeds geleverde prestat i es t e ver goeden aan €85,00 /uur. Per kilometer wordt een bedrag van €1, 30 / km aangerekend.
De tarieven zijn exclusief B.T.W.

RISICO

Alle risico’s verbonden aan geleverde goederen en geleverde diensten gaan over op de klant van zodra zij de werkplaatsen van LHM-instrumentation BV of één van haar leveranciers verlaten hebben.

LEVERING/UITVOERING/AFWIJKINGEN

Behoudens uitdrukkelijk andersluidende overeenkomst, hebben de leverings- en uitvoeringswerken een indicatief karakter. Zij verbinden LHM-instrumentation BV niet. De klant kan geen schadevergoeding vorderen wanneer de levering/uitvoering binnen een redelijke termijn heeft plaatsgevonden. De klant zal alle nodige en nuttige informatie nodig voor de uitvoering van de opdracht ter beschikking stellen aan LHM-instrumentation BVBA.Klachten betreffende de levering/uitvoering moeten binnen de 5 dagen na levering/uitvoering schriftelijk en per aangetekende brief aan het maatschappelijk adres van LHM-instrumentation BV geadresseerd worden. De klachten dienen LHM-instrumentation BV te bereiken vóór enig gebruik, verdeling, wijziging of herstelling hiervan en zulks op straffe van verval van alle aanspraken.LHM-instrumentation BV behoudt zich het recht voor om niet over te gaan uitvoering of verlening van diensten en werken zolang niet alle voorafgaande en reeds vervallen facturen volledig betaald zijn geworden.

PERIODIEKEN, OPZEG

Contracten met betrekking tot opdrachten van periode aard kunnen maar voortijdig beëindigd worden mits betaling van de nog verschuldigde sommen van de resterende contractsperiode. De opzegging dient te gebeuren per aangetekend schrijven en heeft maar effect vanaf de eerste dag van de volgende maand waarop de opzegging heeft plaatsgevonden.

OVERMACHT

Wanneer ten gevolge van overmacht LHM-instrumentation BV of één van haar leveranciers niet in de mogelijkheid verkeert de overeenkomst uit te voeren, behoudt LHM-instrumentation BV zich het recht voor om de overeenkomst te beëindigen. Tevens kan LHM-instrumentation BV indien nodig de overeenkomst opschorten of inkorten, zonder dat hiervoor door de klant schadevergoeding kan gevorderd worden van LHM-instrumentation BVBA.

BETALINGEN

Alle facturen zijn contant betaalbaar, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Bij niet betaling op de vervaldag of in geval van laattijdige betaling van de factuur is van rechtswege en zonder ingebrekestelling conventionele intrest verschuldigd a rato van de rentevoet bedoeld in de wet van 2 augustus 2002 vermeerder met 2% per jaar en dit vanaf de vervaldag van de desbetreffende facturen. Eveneens van rechtswege en zonder ingebrekestelling is een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd in geval van niet _ betaling op de vervaldag of ingeval van laattijdige betaling van de facturen ten belope van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van €100,00.

PROTEST TEGEN FACTUREN

Het protest tegen facturen dient te gebeuren binnen de 8 dagen na factuurdatum en per aangetekend schrijven op het maatschappelijk adres van LHM-instrumentation BVBA. De datum en het factuurnummer dienen vermeld te worden in het aangetekend schrijven. Bij gebreke hieraan wordt dit schrijven als niet bestaande beschouwd.

EIGENDOMSVOORBEHOUD

De geleverde koopwaar blijft eigendom van LHM-instrumentation BVBA zolang de volledige prijs (hoofdsom, kosten en intresten) niet betaald is en dit conform artikel 101 Faillissementswet.

KLACHTEN _ ZICHTBARE GEBREKEN _ VERBORGEN GEBREKEN

Zichtbare gebreken dienen op straffe van verval van garantie binnen de 24 uren na de levering/uitvoering en alleszins voor enig gebruik, wijziging of herstelling plaatsvindt per aangetekend schrijven aan LHM-instrumentation BVBA te worden meegedeeld. Bij verborgen gebreken is de klant op straffe van verval van garantie gehouden om het verborgen gebrek binnen de 3 dagen te melden na ontdekking van dit gebrek en zulks middels aangetekend schrijven. LHM-instrumentation BV is niet verantwoordelijk voor eventuele gebreken aan de installatie en het niet deugdelijk functioneren hiervan. LHMinstrumentation BV kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de door de klant geleden schade, waarbij onder meer wordt verwezen naar gevolgschade, … . Enkel de fabrikant van de installatie is hiervoor verantwoordelijk, zodat de klant zich dan ook steeds dient te richten tot de fabrikant voor wat betreft de deze geleden schade te recupereren.

GARANTIE

LHM-instrumentation BV dekt alleen fabricage defecten. De aansprakelijkheid van LHM-instrumentation BVBA is beperkt tot de kosten van reparatie en/of vervanging van het product onder garantie. Voor de overige onderdelen zullen de garantiebepalingen van de betreffende producenten gevolgd worden. Op eenvoudig verzoek worden de contactgegevens van betreffende producenten en/of distributeurs gegeven. Een consument kan de wettelijke garantie inroepen indien de non-conformiteit wordt vastgesteld binnen 2 jaar vanaf de levering van het goed. De wettelijke garantie begint dus te lopen vanaf de levering van het goed aan de consument. Indien de vaststelling is gedaan binnen de eerste zes maanden wordt verondersteld dat het gebrek bestaat sinds de levering. De verkoper moet het tegendeel bewijzen indien hij niet akkoord gaat. Indien de vaststelling meer dan zes maanden na de levering is gedaan, is de consument verplicht het bestaan van de non-conformiteit op het moment van de levering te bewijzen.
Volgende zaken vallen niet onder garantie (liet limitatief):
* Normaal gebruik en slijtage, onjuiste assemblage of gebrek aan onderhoud, installatie van onderdelen of accessoires die niet oorspronkelijk bedoeld zijn voor of niet compatibel zijn met de installatie,
schade of defecten ten gevolge van, misbruik of verwaarlozing.
*Elke schade of defect ten die het gevolg is van oneigenlijk gebruik,
*Elke schade die het gevolg is van gebreken aan een telecom lijn, gsm, internet, … ,
*De door LHM-instrumentation BVBA gepresteerde werkuren behoren niet onder de garantie en dienen vergoed te worden, behoudens andersluidend akkoord.
*Kosten van batterijen.

UITDRUKKELIJK ONTBINDEND BEDING _ ONTBINDENDE VOORWAARDE

Bij niet betaling op de vervaldag behoudt LHM-instrumentation BV zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling op te schorten of te ontbinden voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte. LHM-instrumentation BV behoudt zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de koper. In beide gevallen is de klant hoe dan ook een schadevergoeding verschuldigd a rato van 10% op de waarde van het contract met een minimum van €100,00.

BEVOEGDE RECHTBANK _ TOEPASSELIJK RECHT

In geval van betwisting zijn enkel de Rechtbank bevoegd van het gerechtelijk arrondissement waarin de maatschappelijke zetel van LHM-instrumentation BVBA gevestigd is. Het Belgisch recht is steeds van toepassing.

Ons contacteren is gemakkelijk

Boek vandaag nog uw service en kalibratie bij ons.